Allegro là một phần mềm thiết kế mạch in (PCB) do Cadence Design Systems phát triển. Allegro được sử dụng để thiết kế, mô phỏng và phân tích các mạch điện tử, bao gồm cả vi mạch tích hợp (IC) và mạch in (PCB). Nó cung cấp các tính năng để tạo ra các mô phỏng và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong thiết kế mạch in, bao gồm các tính năng cho việc định tuyến, kiểm tra tính đúng đắn, và quản lý thư viện phần mềm. Allegro là một trong những phần mềm thiết kế mạch in phổ biến nhất trong ngành công nghiệp điện tử.